Algemene voorwaarden
(januari 2024)

Wij geloven in open en transparant zaken doen. Geen nare verrassingen, alleen leuke. Daarom geven wij aan wat je van ons kunt verwachten, wat wij van jou verwachten en wat onze voorwaarden zijn.

Opdrachtnemer: RED QUEEN effect; hierna te noemen wij, ons of Opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie wij in opdracht, op basis van deze algemene voorwaarden, werkzaamheden uitvoeren; hierna te noemen u of de opdrachtgever.

Tarieven: Vermelde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en per persoon, tenzij anders wordt aangegeven. Een dagdeel is maximaal 4 uur.
Reiskosten: Binnen Eindhoven zijn reiskosten inbegrepen. Buiten Eindhoven wordt €0,49 per kilometer voor reistijd en reiskosten in rekening gebracht.
Planning en annulering: Samen organiseren en plannen we, ook de data. Hier houden wij ons aan en dat verwachten we ook van jou. Het is mogelijk dat dingen toch veranderen. Ook hier zijn we transparant over. Hoe minder tijd er is om veranderingen door te voeren, hoe meer tijd en moeite het kost om alles te organiseren en te plannen. Tot 6 weken voor de afgesproken datum kun je kosteloos veranderen, tot 4 weken vooraf tegen 50% en binnen 4 weken worden de volledige kosten in rekening gebracht. Een nieuwe datum is pas definitief als hij door ons is bevestigd.
Verplaatsen van een sessie: Als wij onverhoopt een sessie moeten verplaatsen, organiseren we dat zonder extra kosten.
Offertes: Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die u verstrekt. Wij gaan ervan uit dat u alle relevante informatie naar waarheid hebt gedeeld.
Indexatie: Wij behouden het recht om de tarieven en prijzen jaarlijks aan te passen op basis van de gemiddelde consumentenprijsindex (CPI), zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of een equivalent daarvan. Deze aanpassing wordt doorgevoerd op 1 juli van elk jaar. Minstens een maand voor de wijziging wordt u door ons geïnformeerd. Is de aanpassing een verhoging van meer dan 5%, dan geven wij de mogelijkheid om binnen 30 dagen na onze bericht de overeenkomst te ontbinden.
Informatie en medewerking: Opdrachtgever deelt alle informatie die nodig is en stelt de mensen ter beschikking om de opdracht goed uit te kunnen voeren.
Inspanningsverplichting: Wij doen er al het redelijke aan om de gewenste resultaten te halen, maar kunnen hier geen garanties in geven.
Intellectueel eigendom: Alle informatie, ideeën, modellen, methodes, technieken en instrumenten, waaronder die door of ons ontwikkeld zijn, zijn en blijven het eigendom van ‘RED QUEEN effect’. Gebruik of publicatie zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
Geheimhouding: Wij vinden vertrouwen in elkaar belangrijk. Zowel de opdrachtgever als onze werknemers hebben een geheimhoudingsplicht van alle informatie die zij van elkaar of van anderen hebben ontvangen. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar is.
Facturering en betaling: Facturering vindt maandelijks of na afronding van de laatste sessie plaats. De betalingstermijn is 14 dagen.
Toeslag late betaling: Als u later betaald tijdige betaling levert ons naast gemiste inkomsten ook extra werk op. Bij late betaling van meer dan 30 dagen brengen wij een vaste vergoeding in rekening van €25,-. Daarnaast wordt een rente van 8% per jaar over het openstaande factuurbedrag berekend, pro rata toegepast voor de periode dat de betaling is vertraagd. Deze maatregelen zijn bedoelt als compensatie voor de administratieve kosten, niet als boete. Als verdere acties nodig zijn, zoals het inschakelen van een deurwaarder, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten hiervoor apart in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Deze kosten zijn additioneel en staan los van de vaste vergoeding en de berekende rente.
Overmacht: Overmacht kan altijd voorkomen en dat proberen we zo goed mogelijk op te lossen. Wij kunnen onze verplichtingen bij overmacht opschorten. Bij aanhoudende overmacht langer dan drie maanden, kunt u de overeenkomst ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van beide kanten.

Hier zijn deze algemene voorwaarden te downloaden.